top of page

Stadium Judo Club

Public·8 members
Luke Edwards
Luke Edwards

LaГoI am beside myself with this whore. She cringes at my attentions yet her body pulses, reaching out for more. This is the ultimate state and the final betrayal. Her mind and sense of self have hopelessly failed.
LaçoMa'lumot yoki axborot tarixan moddiy va ma'naviy boyliklar qatoгidagi qadгiyatlaгdan bo'lib kelgan. Tinch hayot davгida xom-ashyoni qayta ishlash, inshootlarni puxta qilib yaratish, tabiat injiqliklariga bardosh bera olishga doir tajriba xulosalari yozma yoki og'izdan-og'izga ko'chuvchi ma'lumot, oila, qabila va millat-elatlarni mavqeini belgilovchi manba va boylik sifatida qadrlangan. Urush yoki tahlikali kunlarda esa dushman qurolli kuchlaгi, гejalaгi, mudofaa imkoniyatlaгi haqidagi ma'lumot hayot-mamot masalasi bo'lgan. Shu bois ma'lumotga nisbatan haг doim uni saqlash, tezkoгlikda uzatish va to'g'ri tahlil qilish kabi masala^ dolzaгb bo'lib kelgan. Masalan, ma'lumotni qulay va ishonchli saqlash maqsadida qog'oz ixtira qilingan, tezkoгlikda va ta'sirchan uzatish uchun telegгaf telefon, radio, televideniye ixtira qilingan. To'g'ri va tez^ tareda katta hajmdagi ma'lumotni qayta ishlash maqsadida esa komputer ixtiro qilingan deyish mumkin.


2.Akademiklar V.SQobulov, F.B.Abutaliyev, M.M.Komilov, professor M.Z.Ziyoxo'jayevlar misolida vatanimizdagi kibernetika va informatika sohasiga katta xizmat qilgan olimlarning hayoti hamda ijodi haqida ma'lumotlar berib borish.


5.Buyuk olimlar va allomalarning (mutafakkirlarning) kibernetika, informatika va dasturlash haqidagi so'zlari. O'quvchilarda vatanparvarlik xislatlarini shakllantirish maqsadida ularni Qadimiy Sharqning


O'quvchilarning informatikani egallashlarida asosiy bilish manbayi bu amaliyotdir. Ushbu holat hozirgi jamiyatda har bir kishining hayotida EHM ni amaliyotda qo'llashlari zaruratidan kelib chiqadi. O'quvchilarning dunyoqarashini rivojlantirish, tafakkurini


shakllantirish informatika o'qitishda amaliyot va nazariyani to'g'ri uyg'unlashtirish, informatika tarixi bo'yicha ma'lumotlarni, qiziqarlilikni kiritish, nazariya hamda amaliyotning birligini ta'minlash orqaligina amalga oshirilishi mumkin.


1917-1924 yillarda O'zbekistonda irrigatsiya va dehqonchilikni tiklash ishlari muvaffaqiyatli yakunlangach, Sovet hukumati O'гta Osiyo гespublikalaгi oldiga paxtachilik va irrigatsiya qurilishini keskin yuksaltirish, SSSRning paxta


mustaqilligini, va qishloq xo'jaligida kollektiv tizimning g'alabasini ta'minlash kabi muhim vazifalami qo'ydi. Bu yiгik dastumi muvaffaqiyatli amalga oshiгish uchun yiгik paxtakoг sovxoz va kolxozlami tashkil etish, qishloq xo'jaligi ishlarini mexanizatsiyalash hisobiga mehnat unumdorligini oshirish zarur edi.


rivojlantirish muammolaгiga katta e'tibor berildi. Siyosiy byuroning "Glavxlopkomash ishi to'g'гisida"gi (1929-yil 18-iyul) qarorida ham yaqin yillarda SSSRda paxta mustaqilligiga eгishish ko'zda tutilgan edi. Qararáa гejalashtiгilgan paxtachilik dasturi ijrosini kafolatlovchi asosiy vazifalardan biri irrigatsiyani гivojlantiгish ekanligi alohida ta'kidlandi. Irrigatsiya qurilishi, irrigatsiya inshootlarini ishga tushirish va sug'oriladigan yerlarni rivojlantirishning keng dasturi belgilandi.


Birinchi besh yillikda olib borilgan izlanish va loyihalash ishlari natijasida, asosan, yangi irrigatsiya inshootlari uchun texnik loyihalar yaratildi, ikkinchi besh yillikda irrigatsiya loyihalarini joylashtirish uchun ham rejalar tayyorlandi.


Birinchi besh yillik reja yillarida O'zbekistonda irrigatsiya masalasiga oid quyidagi ishlar amalga oshirildi: Narpayda zovurlar to'liq rekonstruksiya qilinishi Sultonobod viloyatida paxta yetishtirishga yaroqli maydonlar kengayib, umumiy


Surxondaryo havzasida: Xasanxon arig'i bo'ylab sug'orishni rivojlantirish; Uzun botqoqlarini quritish va sug'orish; ariqlar to'g'onini rekonstruksiya qilish; Xonim ariqida inshootlar qurish; Bo'kata kanali bo'yidagi yerlarni sug'orish va boshqa ishlar yakunlandi va ushbu havzada jami 10 ta uchastkada amaliy ishlar olib borildi.


Xorazm viloyatidagi Ko'ktog', Qora-Tau, Sarito'g'ay, Eshonto'g'ay, Xonto'g'ay, Mashto'g'ay, Qodir-1, Qodir-2, Jurmaz-I va II, Qoraqozi, Sovg'onmaydon, Baramakbo'stam uchastkalarida nasosli sug'orish ishlari yo'lga qo'yildi.


Chirchiq-Angren va Zarafshon vodiylarining mavjud tizimlarida, Qoradaryo, Norin, Isfara, Sanzor, Surxondaryo havzalarida sug'oriladigan maydonlar kengaytirildi. Eng ko'p sug'oriladigan yerlar Dalvarzin cho'lida - 27 ming gektar, Savayda - 12,5 ming gektar, Nijnexansk tizimida - 13 ming gektar, Chirchiqda -12,3 ming gektar, Uchqo'rg'onda - 9,5 ming gektarga to'g'ri keldi. Shu davrda paxta, beda va boshqa ekinlar uchun mo'ljallangan sug'oriladigan yerlarning umumiy hajmi 246,4 ming gektarni tashkil etdi.


kasallikka qarshi kurashish uchun respublikada bezgak bilan kasallangan hududlarni quritish va yaxshilash bo'yicha gidrotexnika ishlari olib borildi. 1932-yil 10-yanvarda O'zbekiston SSR Xalq Komissarlari Soveti botqoqlarni quritish, sholi ekinlarini keskin qisqartirish, suv havzalarini qurishni nazarda tutuvchi qator qarorlarni qabul qildi.15


Shunday qilib, 1932 yilda butun O'rta Osiyoda taxminan 800 ming gektar maydonda sug'orish tarmog'i qayta qurildi. Natijada O'zbekiston SSRda sug'orilmaydigan yerlar soni 253 ming gektar dan 63 ming gektarga kamaydi. Agar


yillik rejaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi sotsialistik qurilishni yanada rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratdi. Mamlakat xalq xo'jaligini qayta qurishning yakunlash davriga kirdi. Olib borilgan mashaqqatli sa'y-harakatlar oqibarida vaanihoyat, 1932 yilda SSSR paxta mustaqilligiga erishishga muvaffaq bo'ldi. Biroq, bu hali ham paxta muammosini to'liq hal qila olmadi. Paxta yetishtirish asosan ekin maydonlarini kengaytirish hisobiga o'sganiga qaramay, respublikada


Mahalliy paxtachilikni rivojlantirish irrigatsiya va meliorativ qurilishni keng ko'lamda olib borishni talab qildi. Respublika hukumati tomonidan yerlarni sug'orish va O'zbekistonning mavjud irrigatsiya tizimlarini ishga tushirish uchun katta mablag'lar ajratildi. Natijada birinchi besh yillik yakuniga kelib mamlakat to'liq paxta mustaqilligiga erishdi. Agar 1913 yilda Rossiyaga chet eldan 1969 ming tonna paxta 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page